Pozycja kanoniczna osób fizycznych według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Parafianinem jest osoba zamieszkująca na terenie parafii na stałe (kan. 100 KPK) lub przebywająca tymczasowo, lecz co najmniej 3 miesiące (kan. 101 § 2 KPK). Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza (kan. 107 § 1 KPK). Proboszczem własnym jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu (kan. 107 § 3 KPK).

Wobec powyższych uregulowań prawnych wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego informujemy, że fakt stałego lub tymczasowego zameldowania na mocy przepisów prawa cywilnego nie określa uprawnień parafianina. Osoba zameldowana, lecz która nie przebywa na terenie parafii wszelkie formalności np. związane z byciem rodzicem chrzestnym, ślubem lub pogrzebem załatwia z proboszczem aktualnego miejsca swojego pobytu.

 

Chrzest święty

Przed udzieleniem dziecku sakramentu chrztu świętego –

Rodzice dziecka:
1. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu świętego na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą dowody osobiste oraz odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
Uwaga: W przypadku, gdy biologiczni rodzice dziecka przez długi okres przebywają poza parafią, a szczególnie za granicą (np. w celach zarobkowych) osobą zgłaszającą chrzest może być członek rodziny dziecka. Osoba ta jednak winna posiadać pisemną zgodę (z uwierzytelnionym podpisem) na chrzest wydaną jej przez biologicznych rodziców dziecka.
2. Uczestniczą w konferencji – której termin poznają przy zgłoszeniu – przygotowującej do chrztu świętego.
3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.

Rodzice chrzestni:
1. Mają obowiązek bycia osobami wierzącymi i praktykującymi.
2. Uczestniczą w konferencji przygotowującej do Chrztu świętego.
3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
4. Jeżeli są osobami spoza parafii przedstawiają zaświadczenie wystawione przez ks. proboszcza swojej parafii potwierdzające ich zdolność do bycia rodzicami chrzestnymi.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być następujące osoby:
1. Nieochrzczone oraz te, które nie przyjęły sakramentu Bierzmowania.
2. Należące do jakiejś sekty lub innej nieformalnej grupy wyznaniowej.
3. Które publicznie zaparły się wiary.
4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary, religii i Kościoła.
5. Na które zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego została nałożona kara kościelna.
6. Będące publicznymi jawnymi grzesznikami.
7. Żyjące w związku niesakramentalnym lub konkubinacie.

W wyjątkowych przypadkach jednym z rodziców chrzestnych może być osoba nieochrzczona lub niewierząca, ale wówczas występuje w roli świadka chrztu, a więc nie jest rodzicem chrzestnym.

 

 

Małżeństwo – ślub konkordatowy

W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej minimum na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Jeżeli narzeczony lub narzeczona nie są obywatelami Polski lub ślub ma odbyć się poza granicami naszego kraju formalności związane z zawarciem sakramentalnego małżeństwa załatwiać należy na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Wydłużony okres formalności przedślubnych należy przewidzieć również w przypadku małżeństw międzywyznaniowych i wówczas, gdy któraś strona jest osobą nieochrzczoną bądź niewierzącą. Bądź jeżeli zachodzą okoliczności, które mogą wymagać zgody biskupa diecezjalnego.

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą wspólnie i osobiście (nie mogą działać przez pełnomocników) przedkładając swoje dowody osobiste oraz:

1. Świadectwa sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
2. Świadectwa bierzmowania.
3. Dyplomy ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego w katolickiej poradni rodzinnej. Z obowiązku odbycia kursu narzeczonych nie zwalnia ukończenie religii na poziomie maturalnym.
5. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w wypadku, gdy ma być to tzw. ślub konkordatowy czyli wraz ze skutkami cywilnymi – dokument USC musi być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.
6. Strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.
7. Jeśli narzeczeni bądź któreś z nich wcześniej było związane z inna osobą sakramentem małżeństwa, którego nieważność orzekły Władze Kościoła należy dostarczyć dokument ten fakt potwierdzający. Jeżeli zawarcie nowego sakramentalnego małżeństwa obwarowane zostało jakąś klauzulą (zastrzeżeniem) narzeczeni winni roztropnie rozważyć czy warunek ten spełniają.
8. W przypadku, gdy narzeczeni pochodzą spoza naszej parafii winni przedłożyć zaświadczenia (tzw. licencje) od swoich księży proboszczów.
9. Obowiązek uzyskania licencji spoczywa także na narzeczonych będących naszymi parafianami, a chcącymi zawrzeć sakramentalny związek małżeński poza parafią.

W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa przyszli małżonkowie odbywają dwie spowiedzi św. ; jedną na około dwa  miesiące przed zawarciem związku, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem, aby w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.

Świadkowie: Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy (aktualne miejsca zamieszkania).

Uwagi:
1. Jeżeli narzeczona lub narzeczony nie władają językiem polskim obowiązek wynajęcia i opłacenia tłumacza przysięgłego spoczywa na narzeczonych bądź ich rodzinach. To samo dotyczy osób posługujących się językiem migowym.
2. Wraz z wyrażeniem woli zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i rozpoczęciem formalności z tym związanych narzeczeni wyrażają milczącą zgodę (patrz: Kodeks Cywilny) na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji wymogów określonych w Kanonie 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego tj. wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.
3. Narzeczeni nie mają prawa żądać od księdza proboszcza zaniechania wygłoszenia zapowiedzi. Natomiast mogą wystąpić do biskupa diecezjalnego z umotywowaną pisemną prośbą o zwolnienie z wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych. Każda decyzja wydana w tym zakresie przez biskupa jest niezaskarżalna.

 

 

Pogrzeb katolicki

Co należy wiedzieć przed katolickim pochówkiem zmarłych
– Przed przyjściem do kancelarii parafialnej najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.
– W sprawie pogrzebu osoba upoważniona do pochówku zmarłego do ks. proboszcza przychodzi o dowolnej porze dnia z odpisem aktu zgonu.
– Gdy zmarły pochodzi spoza parafii należy przedłożyć zaświadczenia uzyskane od ks. proboszcza parafii właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.
– Jeśli zmarły był osobą niepraktykującą, publicznie walczącą z Bogiem i Kościołem lub objęty został ekskomuniką (wykluczeniem ze społeczności Kościoła) należy o tym powiedzieć Księdzu Proboszczowi.

Organizator pogrzebu – prawo pochowania zwłok ludzkich mają:
1. pozostały małżonek(ka)
2. krewni wstępni: rodzice (ojciec, matka) dziadkowie (dziadek, babcia) pradziadkowie (pradziadek, prababcia)
3. krewni zastępni: dzieci (syn, córka) wnukowie (wnuk, wnuczka) prawnukowie (prawnuczek, prawnuczka)
4. krewni boczni do 4-tego stopnia pokrewieństwa
5. powinowaci w linii prostej do 1-go stopnia

W każdym przypadku należy zachować obowiązującą kolejność osób uprawnionych.
Gdy zmarły nie posiada żadnej rodziny i krewnych prawo pochówku przysługuje osobom, które się do tego pisemnie zobowiążą.

Uwaga: Gdy miejscem pochowania zwłok ma być grób już istniejący (zwykły – ponad 20 lat) albo murowany przeznaczony dla więcej niż jednej osoby dysponentem takiego miejsca jest osoba, która jako pierwsza pochowała tam zmarłego, a w przypadku jej braku kolejno krewni – patrz wyżej.

Regulamin cmentarza parafialnego – patrz zakładka: Cmentarz parafialny >>>

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach