Rodzina wspólnotą życia i miłości

Rodzina wspólnotą życia i miłości

Poprzez małżeńską komunię osób mężczyzna i kobieta dają początek rodzinie. Z rodziną zaś wiąże się genealogia każdego człowieka: genealogia osoby. Ludzkie rodzicielstwo zakorzenione jest w biologii, równocześnie zaś przewyższa ją. Apostoł, „zginając kolana przed Ojcem, od którego pochodzi wszelki «ród» — czyli wszelkie rodzicielstwo na niebie i na ziemi”, stawia nam przed oczy poniekąd cały świat istot żyjących, istot duchowych na niebie i cielesnych na ziemi. Wszelkie rodzenie znajduje swój pierwowzór w Bożym Ojcostwie. Jednakże — w przypadku człowieka — ten „kosmiczny” wymiar podobieństwa do Boga nie definiuje w pełni ludzkiego rodzicielstwa. Gdy z małżeńskiej jedności dwojga rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na świat szczególny obraz i podobieństwo Boga samego: w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby.

List do rodzin Gratissimam Saneczytaj pełny tekst >>>

We współczesnym świecie rodzina staje się przedmiotem wielorakich zagrożeń. Niepokojącym zjawiskiem współczesności jest uznanie tradycyjnej wizji małżeństwa i rodziny jedynie za jedną z wielu propozycji. W mediach i w prasie zanika pojęcie domu rodzinnego. Promuje się postawy i rozwiązania prawne niezgodne z nauczaniem Kościoła oraz antywartości, które niszczą rodzinę. Lansuje się wartości ekonomiczne oraz model człowieka sukcesu. Krytykuje się rodziny wielodzietne oraz niszczy się autorytet rodziców. Występuje wieloznaczność w rozumieniu małżeństwa a w dalszej konsekwencji rodziny. Związek kobiety i mężczyzny, jako konieczna racja zaistnienia rodziny zaczyna być zastępowany związkami homoseksualnymi. Coraz częściej związki te ubiegają się status prawny zbliżony bądź identyczny z tradycyjnym małżeństwem. Promuje się słowo „partner” a nie mąż i żona. Duże zagrożenie stanowi także zakwestionowanie związku pomiędzy miłością małżeńską a rodzicielstwem, co prowadzi do rozerwania podwójnego znaczenia stosunku małżeńskiego: jedności i rodzicielska. Współcześnie rodzi się mentalność przeciw życiu oraz mentalność antykoncepcyjna, która sprzyja aborcji.

Jan Paweł II w Liście do rodzin Gratissimam Sane stwierdził, że pośród wielu dróg, na których Kościół służy człowiekowi „rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest droga powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną jedyną i niepowtarzalną. Papież Polak ukazując zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny odwoływał się do antropologii personalistycznej, szukając odpowiedzi na pytanie o człowieka przede wszystkim w Objawieniu. Bóg, który w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości, stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wpisując w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę. Każdy człowiek jest powołany do miłości i może być spełniony przez miłość.

Katechizm Kościoła Katolickiego określa miłość jako cnotę teologiczną, dzięki której możemy kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego (KKK 1822). Nauczenie Katechizmu wymienia wiele owoców miłości: radość, pokój, wielkoduszność, braterskie napomnienie, pragnienie dobra, bezinteresowność, przyjaźń (KKK 1829). Największym jednak owocem miłości jest życie. Powołanie do miłości realizuje się w małżeństwie sakramentalnym. Katechizm Kościoła Katolickiego na określenie małżeństwa odwołuje się d biblijnych idei przymierza: „Przymierze małżeńskie, które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia (…), zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601). W książce Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Jan Paweł II napisał, że zarówno męskość i kobiecość, jako dwa komplementarne wymiary samoświadomości i samostawania, się wzajemnie dopełniają się sposobami istnienia: „kobiecość niejako odnajduje siebie w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. Rodzina staje się komunią osób, gdy do podstawowej komunii osób, jaką jest małżeństwo, zostaje włączone dziecko. Dopiero dzięki temu urzeczywistnia się w pełni komunia małżeńska, ponieważ sensem małżeństwa jest rodzina.

Pierwszym zadaniem rodziny jest tworzenie prawdziwej wspólnoty osób, a wewnętrzną zasadą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość. Na początku powstaje i rozwija się komunia między małżonkami, która odznacza się jednością i nierozerwalnością Autentyczna miłość objawia się w akceptowaniu i kochaniu kogoś dla niego samego. Komunia małżeńska stanowi fundament szerszej komunii rodzinnej. Jan Paweł II podkreślał, że wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny „szkołę braterskiego człowieczeństwa (Familiaris Consortio 21). Miłość małżonków jest szczególnym uczestnictwem w tajemnicy życia i miłości samego Boga, dlatego też podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu.

Jan Paweł II wiele miejsca poświęcał roli rodziny chrześcijańskiej w życiu i posłannictwie Kościoła. Zarówno Kościół i rodzina chrześcijańska łączą wielorakie i mocne więzy, tworzące z rodziny „kościół domowy”. Rodzina jest do tego stopnia wpisana w tajemnicę Kościoła, że staje się na swój sposób uczestnikiem zbawczego posłannictwa Kościoła (Familiaris Consortio 49).

Papież zwracał uwagę na potrójna funkcję zbawczą rodziny we wspólnocie Kościoła:

Wspólnota wierząca i ewangelizująca. W rodzinie zachowywana i przekazywana jest wiara, a jednocześnie rodzina żyje tą wiarą każdego dnia.

Wspólnota z Bogiem. Ze względu na sakramentalny charakter małżeństwa oraz kult sakramentalny i pozasakramentalny, jaki ma miejsce w rodzinie. Staje się ona domowym sanktuarium, miejscem wzajemnego uświęcania wszystkich jej członków.

Rodzina jest wspólnotą w służbie człowiekowi. Rodzina jest miejscem gdzie człowiek uczy się dostrzegać w drugim człowieku godność dziecka Bożego. W każdym człowieku a przede wszystkim w ubogim, słabym, cierpiącym powinniśmy dostrzegać oblicze Zbawiciela.

Wykorzystano:
Jan Paweł II. Familiaris Consortio.
Jan Paweł II. List do rodzin Gratissimam Sane.
Katechizm Kościoła Katolickiego.
Jan Paweł II.  Mężczyzną i niewiastą stworzył ich: Chrystus odwołuje się do „początku”. Lublin: Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1981.
Pokrywka M. Rodzina. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: 2005 s. 465-468.
Skalski E. Małżeństwo w zamyśle Bożym. W: Wyznawać wiarę dziś. Katecheza dorosłych. Red. S. Łabendowicz. Sandomierz: Wyd. Diecezjalne Sandomierz 1999 s. 410-416.

Ewelina Bal

/ pomia.pl /

Close Menu

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

 

 

- w dni powszednie: 17:00 lub 18:00
*/ godzinę należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach

- w niedziele i święta kościelne: 8:00 ; 11:00

- w I piątki miesiąca i wszystkie soboty: 7:00

- dodatkowe msze św. (w kościele lub w klasztorze)
*/ dni i godziny należy sprawdzić w ogłoszeniach
xxlub intencjach